KLIENTVILLKOR

Body In Progress, Klientvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor (nedan kallat Klientvillkoren) reglerar nyttjandet av de tjänster som vid var tid erbjuds klienter hos Body In Progress, www.bodyinprogress.se. Klientsidan ägs och upprätthålls av Body In Progress, org.nr. xxxx xx xx.

2. Registrering och köp av program

Köp av program sker genom att du fyller i registreringsformuläret via hemsidan, www.bodyinprogress.se, godkänner dessa villkor genom att klicka i rutan ”Jag har tagit del av och godkänner klientvillkoren” och slutför betalningsprocessen med att betala fakturan.

Efter godkänd registrering kommer klienten att få ett välkomstmeddelande per e-post som bekräftar medlemskapet, samt sitt kost och träningsschema. Programmet beviljas endast till personer över 18 år, med undantag vid skriftligt godkännande av målsman för klienter mellan 15 till 18 år. Programmet är personligt och får inte överlåtas till annan person. Tillgång till klientsidan gäller från och med dagen för godkänd registrering och avslutas per automatik efter köpt programs längd.

3. Klientens ansvar

Klienten är ansvarig för att hens hälsotillstånd är sådant att klienten klarar av de aktiviteter som Body In Progress erbjuder. All träning sker på egen risk.
Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Klienten har inte rätt att varken marknadsföra eller sälja sina egna varor eller tjänster genom klientsidan Body In Progress. Klients missbruk av klientsidan kan leda till uppsägning av tjänst utan rätt till återbetalning.

4. Avgifter och betalningsvillkor

För klientskap utgår en fast kostnad enligt Body In Progress vid var tid gällande prislista som finns publicerad på hemsidan. Programkostnaderna är presenterade inkl. 25% moms. Body In Progress tillämpar ingen bindningstid eller uppsägningstid. Klienten erlägger enbart en engångsavgift vid tecknande av klientskap. Klient debiteras via faktura en engångssumma vid köp av program. Erlagd betalning återbetalas ej.

5. Uppsägning av program

Body In Progress tillämpar inte någon bindningstid eller uppsägningstid vid köp av program. Klient kan välja att inte använda köpt program men klient kommer ej att återfå pengar som erlagts vid köp av program. Body In Progress har rätt att vid missbruk från klientens sida eller icke acceptabelt uppträdande gentemot Body In Progress eller andra klienter, säga upp klientskapet och/eller stänga av klient med omedelbar verkan.

6. Personuppgifter

Genom tecknande av klientskap samtycker klienten till att Body In Progress lagrar och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla klientskap, bland annat namn, adress, födelsedatum och e-postadress. Uppgifter om Body In Progress klienter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Klienter kan när som helst till Body In Progress anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Klienten är medveten om att klientskapet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Body In Progress i sådant fall kan behöva säga upp klientskapet.

7. Tillgänglighet och drift

Body In Progress tjänster ska normalt vara tillgängliga för klienten 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftsstörningar under dessa tider kan förekomma. Body In Progress har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Body In Progress ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på sådant sätt att störningarna begränsas. Body In Progress har ingen skyldighet att underrätta klient om planerade avbrott i tjänsterna.

8. Immateriella rättigheter

Allt material som finns tillgängligt på klientsidan, samt hemsidan, och all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter samt tekniska lösningar avseende tjänsterna som erbjuds klient via klientsidan, samt hemsidan (avseende t.ex. texter, bilder, ljud, fotografier, video, grafik och idéer) innehas av Body In Progress eller dess avtalsparter och får inte nyttjas av klient utöver vad som uttryckligen medges av Body In Progress. Mångfaldigande av innehållet på klientsidan, samt hemsidan är förbjudet enligt lag. Detta innebär att det inte under några som helst omständigheter är tillåtet att kopiera, duplicera, överföra eller sälja information eller vidarebefordra text, bilder eller filmer utan Body In Progress skriftliga godkännande. Upphovsrättsintrång beivras.

9. Ändring av tjänster och villkor

Body In Progress avser att fortlöpande utveckla Body In Progress tjänster. Body In Progress förbehåller sig därför rätten att ändra tjänsternas utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner. Body In Progress förbehåller sig rätten att ändra programkostnader och övriga avgifter. Vid prisändring erläggs inget krav mot Body In Progress att informera sina befintliga klienter. Body In Progress förbehåller sig rätten att ändra klientvillkor och övriga villkor utan att i förväg inhämta klienternas godkännande.

10. Befrielsegrunder och ansvar

Klient ansvarar gentemot Body In Progress för att information som förmedlas genom nyttjandet av klientsidan eller via tjänsterna ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning. Body In Progress har rätt att ta del av all information som överförts via klientsidan, hemsidan eller tjänsterna. Body In Progress har också rätt att, om Body In Progress så finner det nödvändigt, redigera eller radera den information som klient publicerat eller låtit publicera via tjänsterna. Body In Progress ansvarar inte, såvitt inte annat särskilt anges, för riktigheten av information som förmedlas via klientsidan, hemsidan eller tjänsterna. Body In Progress frånsäger sig även ansvaret för förlust eller förvanskning av information som förmedlats via klientsidan, hemsidan eller tjänsterna. Body In Progress är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att tjänst ej kan nyttjas eller information ej kan registreras eller tillgodogöras av klient.

11. Ångerrätt

Du samtycker uttryckligen till att ditt klientskap påbörjas omedelbart när du slutför registreringen i form av betald faktura, vilket gör att du får  får ditt personliga kost och träningsschema. Du godkänner att du förlorar din ångerrätt i samband med att du betalt fakturan.

12. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa klientvillkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom ett blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från, skadestånd och andra eventuella påföljder.

13. Tvist

Ifall tvist uppstår mellan klient och Body In Progress ska parterna i första hand försöka komma överens. Vid situationer då parterna inte kan enas kan klient göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten är lämplig för nämndens prövning. Både klienten och Body In Progress äger dock alltid rätten att begära att den uppkomna tvisten prövas av allmän domstol.